Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij en betalingen aan Red Rooster Fast Food die het gevolg zijn van uw bezoek aan de Webshop.

1) Uw relatie met Red Rooster Fast Food

1.1) De bestellingen en betalingen via de Webshop noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig een de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Red Rooster Fast Food, Stationsstraat 15, 8820 Torhout

1.2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Red Rooster Fast Food, zijn op uw overeenkomst met Red Rooster Fast Food altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3) Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Red Rooster Fast Food met betrekking tot uw bestellingen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

2) De voorwaarden accepteren

2.1) U kunt de Services pas gebruiken nadat u hebt ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden accepteert, mag u gebruik maken van de Services.

2.2) U kunt de voorwaarden accepteren door :

(A) Te klikken om de voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Red Rooster Fast Food beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface .

(B) De Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Red Rooster Fast Food wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

3) Aanbiedingen en prijs

3.1) Aanbiedingen door en prijzen van Red Rooster Fast Food zijn vrijblijvend. Red Rooster Fast Food accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.2) Alle foto’s op de Webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen dus mogelijks visueel afwijken.

3.3) Red Rooster Fast Food behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4) Alle geldende prijzen zijn steeds netto prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten.

4) Bestellingen

4.1) Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.

4.2) Red Rooster Fast Food behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4.3) Red Rooster Fast Food kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de bestelling kan niet doorgaan wegens overmacht.

4.4) Red Rooster Fast Food kan u te allen tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen.

4.5) De bestelde goederen worden steeds op voorhand voldaan ,of bij aflevering na goedkeuring van Red Rooster Fast Food van de door u bestelde goederen.

5) Betalingen

Het risico van de goederen gaat over van Red Rooster Fast Food naar u zodra de aflevering gebeurd is. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

6) Verzakingsrecht

In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op de handelspraktijken, beschikt u niet over het recht om van uw aankoop af te zien.

7) Aansprakelijkheid

7.1) Red Rooster Fast Food is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Red Rooster Fast Food is toe te rekenen dan wel ontstaan door omstandigheden die niet voor risico van Red Rooster Fast Food komen.

7.2) Red Rooster Fast Food draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

7.3) Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Red Rooster Fast Food eveneens geen verantwoordelijkheid.

7.4) Red Rooster Fast Food is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

7.5) Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt te allen tijde door Red Rooster Fast Food uitgesloten.

8) Wijzigingen van de voorwaarden

8.1) Red Rooster Fast Food kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Red Rooster Fast Food via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

8.2) U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

8.3) U begrijpt en stemt ermee in dat Red Rooster Fast Food eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via de Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft uitgegeven.

9) Algemene juridisch voorwaarden

9.1) U stemt ermee in dat, indien Red Rooster Fast Food geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden ( of die Red Rooster Fast Food volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Red Rooster Fast Food kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Red Rooster Fast Food staan.

9.2) Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

9.3) Op de algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Red Rooster Fast Food krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Red Rooster Fast Food gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridisch kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden.